Privatumo politika

Svetainėje esančiose užsakymų bei registracijos formose lankytojų prašoma pateikti asmeninę informaciją (nurodyti vardą, savo telefono numerį, el. pašto adresą ir kt.). Šie duomenys bus naudojami siekiant susisiekti su lankytojais vykdant užsakymus, taip pat jei juos aptarnaujant įmonės darbuotojams kiltų kokių nors klausimų. UAB „Aspė“ įsipareigoja neatskleisti lankytojų asmeninės informacijos trečiosioms šalims, tačiau šis įsipareigojimas negalioja LR teisės aktuose numatytais atvejais.

1. Bendrosios nuostatos

1.1. Šios privatumo sąlygos (toliau – Sąlygos) reglamentuoja pagrindinius principus ir tvarką, kuria remdamasis UAB „Aspė“ (toliau – Pardavėjas) tvarko elektroninės parduotuvėje (toliau – Parduotuvės) pirkėjų (toliau – Pirkėjas) asmens duomenis.

1.2. Pirkėjo asmeninių duomenų tvarkymą nustato šios sąlygos, LR Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas ir kiti teisės aktai, reglamentuojantys tokių duomenų rinkimą.

1.3. Pardavėjas įsipareigoja parduoti prekes fiziniams asmenims, kurie yra ne jaunesni nei 18 metų. Jei Pirkėjas esate jaunesnis nei 18 metų, Pirkėjas galite pirkti tik su tėvų ar globėjų sutikimu.

2. Registracijos pateikimo taisyklės

2.1. Registracijos formoje Pirkėjas turi pateikti pilną, išsamią ir teisingą informaciją apie save. Jeigu registracijos formoje Pirkėjas pateikia netikslius, melagingus ar klaidinančius duomenis, Pardavėjas turi teisę anuliuoti Pirkėjo registraciją ir ištrinti duomenis arba apriboti Pirkėjo galimybes naudotis Parduotuve.

2.2. Pardavėjas pripažįsta ir gerbia kiekvieno fizinio asmens, kuris lankosi Parduotuvėje, teisę į privatumą. Pardavėjo renkami ir naudojami fizinio asmens duomenys (vardas, pavardė, gimimo data, adresas, telefono numeris, elektroninio pašto adresas ir kita Parduotuvės registracijos formoje nurodyta informacija) tam, kad apdoroti Pirkėjų prekių ar paslaugų užsakymus, išspręsti problemas, susijusias su prekių pateikimu ar pristatymu.

2.3. Asmens duomenys yra tvarkomi saugiomis priemonėmis

3. Asmens duomenų perdavimas trečiosioms šalims

3.1. Pardavėjas turi teisę perduoti informaciją trečioms šalims, tik apdorojant prekių ar paslaugų užsakymus, sprendžiant problemas, susijusias su prekių pateikimu ar pristatymu.

3.2. Pardavėjas neperduos Pirkėjų asmens duomenų trečiosioms šalims, negavę Pirkėjų atskiro sutikimo, išskyrus LR įstatymų nustatyta tvarka.

4. Asmens duomenų pakeitimas ar atnaujinimas

4.1. Pirkėjas turi teisę keisti ir atnaujinti registracijos formoje pateiktą informaciją.

4.2. Pardavėjas turi turėti pilną, išsamią ir atnaujintą informaciją apie Pirkėją, tam kad efektyviai įvykdytų Pirkėjo reikalavimus.

5. Taisyklių keitimas

5.1. Pardavėjas turi teisę iš dalies ar visiškai pakeisti Sąlygas apie tai pranešdami Parduotuvėje.

5.2. Jei Pirkėjas po šių sąlygų pasikeitimų naudojasi Parduotuvės teikiamomis paslaugomis, laikoma, kad Pirkėjas sutiko su sąlygų pakeitimu.

6. Baigiamosios nuostatos

6.1. Šioms Sąlygomis yra taikoma LR teisė. Visi nesutarimai, dėl šių taisyklių vykdymo, yra sprendžiami derybų keliu. Nepavykus susitarti, nesutarimai yra sprendžiami LR įstatymų nustatyta tvarka.